Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa langis ng pagpapahid?

Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa langis ng pagpapahid?

Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa langis ng pagpapahid?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa langis na pampahid?

Ilang beses na binanggit sa Banal na Kasulatan na ang langis na pampahid ay ginamit sa Lumang Tipan upang markahan ang mataas na saserdote at ang kanyang mga inapo bilang banal at itinalaga ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa kanilang mga ulo at pagwiwisik nito sa tabernakulo at sa mga kagamitan nito. Ito ay ginawa sa Exodo 25:6; Levitico 8:30; Bilang 4:16). Ang Banal na Langis na Pahid ay tinawag ng tatlong beses ng mga Hebreo, at ang kanilang pagpaparami nito para sa kanilang personal na paggamit ay mahigpit na ipinagbabawal (Exodo 30:32-33). Ang Exodo 30:23-24 ay naglalaman ng recipe para sa langis na pampahid na naglalaman ng mira, kanela, at iba pang natural na sangkap. Ang langis at ang mga sangkap nito ay hindi lumilitaw na nagtataglay ng anumang supernatural na katangian. Sa halip, ang mahigpit na mga patnubay sa paglikha ng langis ay nagsilbing isang pagpapakita ng ganap na kabanalan ng Diyos at ang pagsunod ng mga Israelita sa kanya.

Ang pagpapahid ng langis ay binanggit lamang sa limang sipi sa Bagong Tipan, at wala sa mga ito ang nagpapaliwanag ng layunin nito. Mula sa konteksto, maaari tayong gumawa ng mga konklusyon. Ang pagpapahid ng langis sa sarili ay isang pang-araw-araw na gawain na binanggit ni Jesus sa Mateo 6:17. Pinahiran ng mga disipulo ang mga maysakit at pinagaling sila sa Marcos 6:13. Ang mga paa ni Jesus ay pinahiran ni Maria bilang isang gawa ng pagsamba sa Marcos 14:3–9. Pinahiran ng langis ng mga matatanda ng simbahan ang maysakit sa Santiago 5:14. Habang matagumpay na bumalik si Kristo sa langit sa Hebreo 1:8–9, sinabi ng Diyos sa Kanya, “Ang iyong trono, O Diyos, ay mananatili magpakailanman” at pinahiran Siya ng “pahid na langis”

Gumagamit pa rin ba ang mga Kristiyano ng langis na pangpahid sa ngayon? Gaya ng sa Talinghaga ng Matalino at Mangmang na mga Birhen (Mateo 25:1-13), ang langis ay kadalasang ginagamit bilang simbolo ng Banal na Espiritu. Tayong mga Kristiyano ay mayroong Espiritu na umaakay sa atin sa lahat ng katotohanan at "pinahiran" tayo palagi ng Kanyang biyaya at kaaliwan. Pinahiran ka ng Banal, at alam mo ang katotohanan (1 Juan 2:20).

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

All comments are moderated before being published.

Read more

क्या आप जानते हैं अभिषेक के तेल के बारे में बाइबल क्या कहती है?

क्या आप जानते हैं अभिषेक के तेल के बारे में बाइबल क्या कहती है?

स्वयं का तेल से अभिषेक करना एक नित्य की प्रथा है जिसका उल्लेख ....

Read more
Wissen Sie, was die Bibel über Salböl sagt?

Wissen Sie, was die Bibel über Salböl sagt?

Sich mit Öl zu salben ist eine alltägliche Praxis, die von … 

Read more